Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

EASE2PAY ALGEMENE VOORWAARDEN

De Ease2pay-diensten worden u aangeboden door Ease2pay B.V., gevestigd te Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA te Rotterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69106460.

Ease2pay is, na activering van uw account, zowel via een app als via uw browser beschikbaar en kunt u gebruiken om diverse door Ease2pay en door derden aangeboden producten en diensten te bekijken, te kopen of te bestellen, te gebruiken en/of daarvoor te betalen, waaronder de door of via Ease2pay aangeboden parkeerdiensten, tankdiensten en betaaldiensten.

Ease2pay-diensten zijn bestemd voor natuurlijke personen of rechtspersonen in Nederland. De Ease2pay-diensten zien alleen toe op levering van producten en/of diensten aan u in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de activering van) uw account voor en uw gebruik van het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten. Aangezien het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek hierop niet van toepassing is, adviseren wij u deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u uw account voor de Ease2pay-diensten activeert en daarvan vervolgens gebruik maakt. Indien u niet met deze Algemene Voorwaarden akkoord wenst te gaan, kunt u geen gebruik maken van de Ease2pay-diensten. Door uw account voor de Ease2pay-diensten te activeren, bevestigt u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

1 Definities

1.1 Woorden met een hoofdletter geschreven, hebben de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de in dit document beschreven algemene voorwaarden van Ease2pay die van toepassing zijn op uw activering en gebruik van de Ease2pay-diensten.

Ease2pay: Ease2pay B.V., gevestigd te Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA te Rotterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69106460.

Ease2pay-diensten: onze dienstverlening kan bestaan uit producten of diensten welke zijn, te kopen of te bestellen, te gebruiken en/of daarvoor te betalen, waaronder parkeerdiensten, tankdiensten en betaaldiensten.

Ease2pay-platform: het online platform dat speciaal door Ease2pay is ontwikkeld om, na activering van uw account, zowel via een app als via een browser door u te worden gebruikt teneinde diverse via dit platform aangeboden producten en diensten van Verkopers te bekijken, bestellen, gebruiken en/of daarvoor te betalen, waaronder maar niet beperkt tot de Ease2pay-diensten.

Elektronisch Tegoed: het door Ease2pay aan u uitgegeven saldo aan elektronisch geld waarmee u op het Ease2pay-platform betalingen kan verrichten, welk saldo is opgeslagen in uw digitale portemonnee zoals deze via Ease2pay aan u ter beschikking wordt gesteld en welk saldo wordt beheerd door de Stichting Derdengelden.

Overeenkomst: de tussen Ease2pay en u op basis van deze Algemene Voorwaarden voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst strekkende tot levering van Ease2pay-diensten.

Partner App: een app van een partner van Ease2pay waarin Ease2pay-diensten van het Ease2pay-platform beschikbaar zijn.

Stichting Derdengelden: de Stichting Beheer Derdengelden Ease2pay, statutair gevestigd te Rotterdam, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 66990106.

Verkoper(s): iedere natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede iedere rechtspersoon, die via het Ease2pay-platform zijn producten en/of diensten aan u aanbiedt, betalingen door u voor levering van die producten en/of diensten laat plaatsvinden en/of overige interacties en transacties met u laat plaatsvinden; voor wat betreft specifieke Ease2pay-diensten kwalificeert Ease2pay zelf ook als Verkoper.

2 Toepasselijkheid
 • 2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten, alsmede uw gebruik daarvan en alle aanbiedingen en leveringen van Ease2pay aan u in dat kader, tenzij anders is aangegeven. 
 • 2.2  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts toegestaan indien deze schriftelijk tussen Ease2pay en u zijn overeengekomen. 
 • 2.3  Ease2pay is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden ten minste twee maanden voor de inwerkingtreding daarvan via www.ease2pay.nl kenbaar gemaakt. Indien u niet akkoord wenst te gaan met de betreffende wijziging(en), kunt u tot het door Ease2pay gecommuniceerde moment van inwerkingtreding van de wijzigingen de Overeenkomst kosteloos beëindigen overeenkomstig artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet tijdig de Overeenkomst beëindigt, wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard. 
 • 2.4  Indien en voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd in stand. 
3 Overeenkomst
3.1 Tussen Ease2pay en u komt een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand zodra u uw account voor de Ease2pay-diensten heeft geactiveerd. Activering geschiedt door voltooiing door u van uw aanmelding voor de Ease2pay-diensten, waarbij u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
4 Ease2pay-platform en Ease2pay-diensten

4.1 Via het Ease2pay-platform:

 • 4.1.1  verstrekt Ease2pay informatie aan u over het aanbod aan producten en/of diensten van haarzelf en van andere Verkopers; 
 • 4.1.2  faciliteert Ease2pay de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en haarzelf en tussen u en andere Verkopers voor de levering van producten en/of diensten aan u; 
 • 4.1.3  verstuurt Ease2pay elektronische berichten en (persoonlijke) aanbiedingen van haarzelf en van andere Verkopers aan u, in overeenstemming met onze Privacy Policy; 
 • 4.1.4  kunt u gebruik maken van de geboden Ease2pay functionaliteit om uw Elektronisch Tegoed te beheren en om elektronisch geld- en andere betaaltransacties te verrichten voor al dan niet via het Ease2pay-platform aangeboden producten en diensten van haarzelf en andere Verkopers, zowel voorafgaand aan de levering van een product of dienst als – onder omstandigheden – gelijktijdig met of ná levering; 
 • 4.1.5  kunt u gebruik maken van de geboden parkeerfunctionaliteit om uw parkeerrecht bij Ease2pay af te nemen en te betalen op parkeerlocaties waar deze functionaliteit wordt ondersteund; 
 • 4.1.6  kunt u gebruik maken van de geboden tank- en laadfunctionaliteit om aankooptransacties van toegestane motorbrandstoffen respectievelijk elektriciteit te autoriseren en betalen bij via het Ease2pay-platform aangeboden locaties van Verkopers; 
 • 4.1.7  kunt u gebruik maken van de geboden openbaar vervoer functionaliteit om uw al dan niet volledig afgekochte reisrecht of kortingsrecht voor een openbaar vervoeraanbieder bij Ease2pay af te nemen,; 
 • 4.1.8  kunt u uw account beheren en uw transactiehistorie inzien, onverlet eventuele overige functionaliteiten en diensten, waaronder Ease2pay-diensten, die nu en in de toekomst via het Ease2pay-platform aan u worden aangeboden, zoals kilometerregistratie en spaarprogramma’s.

4.2 Ease2pay behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen in het Ease2pay-platform en/of de Ease2pay-diensten aan te brengen. Indien u niet akkoord wenst te gaan met de betreffende wijziging(en), kunt u de Overeenkomst kosteloos beëindigen overeenkomstig artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaarden.

5 Ease2pay betaaltransacties

5.1  Betaaltransacties via de eigen Ease2pay functionaliteit kunnen uitsluitend plaatsvinden op de door Ease2pay voorgeschreven wijze zoals deze op het Ease2pay-platform is vormgegeven, zowel voorafgaand aan de levering van een product of dienst als – indien deze functie op dat moment via het Ease2pay-platform wordt geboden – of gelijktijdig met of ná levering. Uw opdracht voor een betaaltransactie, bijvoorbeeld door te klikken op de knop ‘Nu betalen’, wordt meteen door Ease2pay ontvangen en kan niet meer door u worden herroepen. 

5.2  Via de Ease2pay functionaliteit uitgevoerde betaaltransacties zijn onomkeerbaar en kunnen ook niet meer worden herroepen. 

Betalen met Elektronisch Tegoed

5.3  Voor elektronisch geld-betaaltransacties kan uw Elektronisch Tegoed maximaal EUR 150,- bedragen. U kunt derhalve niet meer dan EUR 150,- Elektronisch Tegoed hebben. 

5.4  Vanuit het Elektronisch Tegoed kunt u betalingen van maximaal EUR 150,- per keer verrichten, mits het Elektronisch Tegoed daarvoor toereikend is. Voor andere aangeboden betaalmethoden kunnen andere transactielimieten gelden. 

5.5  Ease2pay is gerechtigd zonder voorafgaande mededeling (de uitvoering van) een door u geïnitieerde betaling vanuit uw Elektronisch Tegoed te weigeren, indien uw Elektronisch Tegoed lager is dan het bedrag van de betaling die u vanuit het Elektronisch Tegoed wilt doen. Ease2pay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade van u als gevolg van een weigering als bedoeld in dit artikel 5.5. 

5.6  Bij betaling gelijktijdig met of na afloop van levering van een product of dienst, zal Ease2pay voorafgaand aan de levering een deel van uw Elektronisch Tegoed reserveren en blokkeren ter grootte van de voor het betreffende product of de betreffende dienst verschuldigde (maximum)vergoeding. Vanuit het geblokkeerde deel van het Elektronisch Tegoed kunt u geen andere betaaltransacties verrichten. Het mogelijk te veel geblokkeerde deel wordt vrijgegeven bij betaling. Bij onvoldoende Elektronisch Tegoed kunt u geen gebruik maken van de mogelijkheid tot betaling gelijktijdig met of na afloop van levering. 

Automatische afschrijving

5.7 Indien deze functie op dat moment via het Ease2pay-platform wordt geboden, kan u voor betaling van een product of dienst een elektronisch mandaat aan Ease2pay afgeven voor het automatisch incasseren van het door u opgegeven rekeningnummer van uitstaande bedragen verschuldigd door u aan de betreffende Verkoper(s). Indien u een dergelijke elektronisch mandaat afgeeft, dan geeft u Ease2pay daarmee toestemming om verschuldigde bedragen direct te incasseren, zonder voorafgaande notificatie. Ease2pay is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het door u afgeven van een elektronisch mandaat als bedoeld in dit artikel 5.7.

Partner App

5.8  Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Ease2pay-diensten via een Partner App, kan geen gebruik worden gemaakt van de hiervoor bedoelde betaalmethoden. Er wordt in dat geval derhalve geen gebruik gemaakt van de Ease2pay betaaldiensten, het Elektronisch Tegoed of de Stichting Beheer Derdengelden Ease2pay. 

5.9  Bij gebruik van een Partner App vinden betalingen aan Ease2pay plaats op de wijze zoals u met onze partner bent overeengekomen, zoals bijvoorbeeld een overmaking die de partner namens u uitvoert. Op basis van de door Ease2pay met een partner gemaakte afspraken kan het zijn dat voorafgaand aan de levering een deel van uw (credit)saldo bij onze partner wordt gereserveerd en geblokkeerd ter grootte van de voor het betreffende product of de betreffende dienst verschuldigde (maximum)vergoeding. Het mogelijk te veel geblokkeerde deel zal door de partner worden vrijgegeven bij betaling van het verschuldigde aan Ease2pay. 

5.10  Voor zover Ease2pay namens u geen betaling van de partner ontvangt, heeft Ease2pay het recht het door u verschuldigde op andere wijze bij u te innen (bijvoorbeeld door de vordering ter incasso aan een derde partij over te dragen). 

6 Parkeren

6.1  De parkeerfunctionaliteit kan alleen worden gebruikt in deelnemende gemeenten en in/op deelnemende parkeergarages/-terreinen. Een actueel overzicht hiervan en de geldende tarieven op de betreffende locatie worden vermeld op het Ease2pay-platform. 

6.2  U kan (i) vooraf aangeven hoe lang u wenst te parkeren, in welk geval u een bevestiging ontvangt van het starten van de parkeertijd via het Ease2pay-platform, of (ii) u kunt de parkeersessie starten op het moment van parkeren en achteraf de parkeersessie stopzetten. In geval van optie (i) stuurt Ease2pay u voor afloop van de parkeertijd een push notificatie en kan de parkeertijd eventueel worden verlengd. Ease2pay zal zich naar beste kunnen inspannen om de notificaties tijdig te sturen, maar kan niet garanderen dat de push notificaties altijd worden verstuurd of ontvangen. In geval van optie (ii) wordt de parkeersessie automatisch aan het einde van de dag waarop de parkeersessie is aangevangen, om 00.00 uur beëindigd. Het is dan ook niet mogelijk om via optie (ii) voor meer dan één dag te parkeren. 

6.3  De verschuldigde parkeergelden worden door u via de Ease2pay functionaliteit als bedoeld in artikel 5 voldaan. 

6.4  U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van het parkeergebied, de parkeergarage of het parkeerterrein waar u uw voertuig wil parkeren. 

6.5  U kan aan de parkeerfunctionaliteit geen recht op een parkeerplaats ontlenen. De op de parkeerlocatie geldende parkeervoorschriften, alsmede eventuele instructies van parkeercontroleurs dienen steeds te worden opgevolgd. 

6.6  Indien de parkeerfunctionaliteit (tijdelijk) niet beschikbaar is, dient u het verschuldigde parkeergeld op een andere wijze te voldoen. 

6.7  Ease2pay is niet aansprakelijk voor eventuele naheffingsaanslagen of parkeerboetes als gevolg van (i) het verstrijken van de door u opgegeven parkeertijd dan wel de maximale parkeertijd, (ii) het door u niet hebben ontvangen van een pushnotificatie voor afloop van de parkeertijd door de Gebruiker, (iii) het opgeven van onjuiste informatie, zoals onjuiste parkeerlocatie of onjuist kenteken (iv) het overtreden van de op de betreffende locatie geldende parkeervoorschriften dan wel van eventuele instructies van parkeercontroleurs, en (v) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de parkeerfunctionaliteit. 

7 Tanken

7.1 De tank- en laadfunctionaliteiten kunnen alleen worden gebruikt bij deelnemende tank- en laadstations. Een actueel overzicht hiervan en de geldende tarieven bij de betreffende stations worden vermeld op het Ease2pay-platform.

7.2  U kan vooraf aangeven voor welk bedrag u de door u te kiezen motorbrandstof wenst te tanken respectievelijk voor welk bedrag u de batterij van uw elektrische voertuig wenst op te laden. De pomp respectievelijk het oplaadstation stopt automatisch voor dat het door u opgegeven bedrag is bereikt. Het daadwerkelijk geleverde bedrag aan motorbrandstof respectievelijk elektriciteit wordt met u afgerekend. 

7.3  De verschuldigde bedragen voor getankte brandstof respectievelijk opgeladen elektriciteit worden door u via de Ease2pay functionaliteit als bedoeld in artikel 5 voldaan. 

7.4  In het geval van tanken van motorbrandstoffen, bent u zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste brandstofsoort. In het geval van opladen van uw elektrisch voertuig, bent u zelf verantwoordelijk voor het kiezen van het correct type laadpaal en het tijdig verwijderen van uw voertuig van de laadpaal. 

7.5  U kan aan de tank- en laadfunctionaliteit geen rechten ontlenen. De toepasselijke voorwaarden en voorschriften van het tankstation respectievelijk laadstation, alsmede eventuele instructies van het personeel van het betreffende station dienen steeds te worden opgevolgd. 

7.6  Indien de tank- of laadfunctionaliteit (tijdelijk) niet beschikbaar is, dient u uw tanktransactie respectievelijk laadtransactie op een andere wijze uit te voeren. 

7.7  Ease2pay is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een foutieve brandstof- dan wel laadpaalkeuze (ii) het overtreden van de toepasselijke voorwaarden en/of voorschriften van het tank- dan wel laadstation, evenals eventuele instructies van het personeel van het betreffende station, en (iii) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de tank- dan wel laadfunctionaliteit. 

7.8  Indien sprake is van een vorm van schade aan apparatuur van derden of derden in relatie tot gebruik van de Ease2pay-diensten en de schadelijdende derde een schriftelijk verzoek tot verkrijging van de relevante persoonsgegevens heeft ingediend bij Ease2pay, is Ease2pay gerechtigd om de beschikbare persoonsgegevens van de Klant ter beschikking te stellen aan de desbetreffende derde. Ease2pay zal, voordat tot verstrekking van de persoonsgegevens wordt overgegaan, de Klant hierover per e-mail informeren op het bij Ease2pay bekende e-mailadres. 

8 Openbaar vervoer

Algemeen

8.1  Met de openbaar vervoer functionaliteit kunt u bij Ease2pay een reisrecht of kortingsrecht van een openbaar vervoeraanbieder afnemen. De betreffende openbaar vervoeraanbieder is een Verkoper. 

8.2  Na aanschaf en betaling ontvangt u een elektronisch vervoerbewijs om te reizen bij die openbaar vervoeraanbieder waar deze functionaliteit wordt ondersteund. 

8.3 Ease2pay is niet aansprakelijk voor eventuele naheffingen of boetes als gevolg van (i) het niet kopen van het juiste reisrecht, (ii) het reizen op een moment waarop u geen recht op korting heeft, (iii) het overtreden van de op de betreffende reis geldende vervoersvoorwaarden dan wel van eventuele instructies van controleurs/conducteurs en (iv) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de openbaar vervoer functionaliteit.

Algemene voorwaarden reisrechten trein

8.4  Onder reisrecht wordt verstaan een online aangeschaft vervoerbewijs dat (i) kan worden gedownload als PDF en dient te worden geprint (“homeprint”) of the worden getoond op een mobile device (mobiele telefoon, tablet of laptop), of (ii) kan worden geladen onze app. 

8.5  Een reisrecht kan alleen een geldig vervoerbewijs opleveren indien aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

    • 8.5.1  Een reisrecht is alleen een geldig vervoerbewijs bij de op het reisrecht vermelde Treinvervoerders. 
    • 8.5.2  Een reisrecht dient conform de instructies bij aankoop te worden geprint, getoond of geladen in een app op een mobile device (mobiele telefoon, tablet of laptop). 
    • 8.5.3  Een reisrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij controle dienen alle reizigers vanaf 12 jaar een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen. De naam op het identiteitsdocument dient overeen te komen met de naam op het reisrecht. 
    • 8.5.4  Een reisrecht moet worden bewaard tot en met de uitgang van het station van de eindbestemming. 
    • 8.5.5  Een reisrecht is alleen een geldig vervoerbewijs als het duidelijk leesbaar is geprint, of weergegeven kan worden op een mobile device (mobiele telefoon, tablet of laptop). Hiervoor is voldoende schermgrootte en -kwaliteit noodzakelijk. Reisrechten die slecht worden weergegeven onleesbaar of bewerkt zijn, kunnen worden geweigerd en als ongeldig beschouwd. 
    • 8.5.6  Indien een reisrecht tijdens een controle niet op de juiste wijze kan worden getoond, bijvoorbeeld vanwege storingen in de mobile device (mobiele telefoon, tablet of laptop) of omdat deze niet is opgeladen, dan is het geen geldig vervoerbewijs. 
    • 8.5.7  Een reisrecht moet vóór de aanvang van de reis zijn aangeschaft. Een reisrecht dat na aanvang van de reis is aangeschaft, is geen geldig vervoerbewijs. 
    • 8.5.8  Voor reizen in de Intercity direct over de HSL (Hogesnelheidslijn) tussen Rotterdam Centraal en Schiphol Airport (of vice versa) is – naast een regulier ticket voor het betreffende traject – een Intercity direct toeslag verplicht.
    • 8.5.9  Voor reizen op het binnenlandse traject van Intercity Brussel is – naast een regulier reisrecht voor het betreffende traject – een Intercity direct toeslag nodig indien de IC Brussel over de HSL (Hogesnelheidslijn) tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijdt (of vice versa). Dit staat aangegeven op de vertrekborden op de perrons. 
    • 8.5.10  Voor reizen op het binnenlandse traject van ICE International is – naast een regulier reisrecht voor het betreffende traject – een ICE toeslag verplicht. 
    • 8.5.11  Een reisrecht is niet geldig in Thalys, Eurostar en Nightjet treinen. Hiervoor is een internationaal vervoerbewijs vereist. 
    • 8.5.12  Iedere reiziger heeft een eigen reisrecht nodig. Er kunnen niet meerdere personen tegelijk reizen op één reisrecht. 
    • 8.5.13  Afhankelijk van het vervoerbewijs, kunnen aanvullende voorwaarden gelden, zoals hieronder aangegeven.

   

8.6  Treinvervoerders zijn gerechtigd een reisrecht niet als geldig vervoerbewijs te accepteren indien er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik.
8.7  Een reisrecht geeft geen recht op een zitplaats.8.8  Deze reisrecht voorwaarden gelden in aanvulling op de algemene vervoersvoorwaarden van de Treinvervoerder die het vervoer uitvoert.

Aanvullende voorwaarden reisrecht Voltarief en reisrecht Dal

8.9  Een reisrecht Voltarief en reisrecht Dal is alleen een geldig vervoerbewijs voor vervoer per trein via het traject, op de datum en in de klasse die op het reisrecht worden vermeld. 

8.10  Een reisrecht Voltarief en reisrecht Dal “enkele reis” kan éénmaal worden gebruikt. Een reisrecht Voltarief en reisrecht Dal “dagretour” kan éénmaal voor de heenreis en éénmaal voor de terugreis worden gebruikt. 

8.11  Een reisrecht Voltarief of een reisrecht Dal is alleen een geldig vervoerbewijs bij de op het reisrecht vermelde Treinvervoerder(s). 

8.12  Een reisrecht Dal is alleen een geldig vervoerbewijs tijdens de op het vervoerbewijs aangegeven Daluren. Buiten deze Daluren is een reisrecht Dal geen geldig vervoerbewijs. Dit betekent dat zowel de start als het einde van de reis gelegen moet zijn in deze Daluren. Indien een reiziger de betreffende reis echter niet in de Daluren heeft kunnen afmaken door een vertraging van de Treinvervoerder(s) waarbij een reisrecht Dal geldig is, levert een reisrecht Dal ook voor de door de vertraging veroorzaakte extra reistijd buiten de Daluren een geldig vervoerbewijs op. 

Aanvullende voorwaarden reisrecht 4 t/m 11 jaar Dag

8.13  Een reisrecht 4 t/m 11 jaar Dag is alleen een geldig vervoerbewijs voor vervoer per trein op de datum en in de klasse die op het reisrecht worden vermeld indien de reiziger die het reisrecht gebruikt als vervoerbewijs een leeftijd heeft in de leeftijdscategorie 4 jaar t/m 11 jaar. 

8.14  Een reisrecht 4 t/m 11 jaar Dag is alleen een geldig vervoerbewijs bij de op het reisrecht vermelde Treinvervoerder(s). 

8.15  Een reisrecht 4 t/m 11 jaar Dag is alleen een geldig vervoerbewijs in de 1ste klas indien de reiziger van 4 t/m 11 jaar begeleid wordt door een volwassene van 18 jaar of ouder met een geldig 1ste klas vervoerbewijs. Elke begeleider mag maximaal drie (3) reizigers in de leeftijdscategorie 4 jaar t/m 11 jaar meenemen met ieder een eigen geldig vervoerbewijs. 

Aanvullende voorwaarden reisrecht 12 t/m 18 jaar Dal

8.16  Een reisrecht 12 t/m 18 jaar Dal is alleen een geldig vervoerbewijs in de treinen van NS en uitsluitend in de Daluren op de datum die op het reisrecht staan vermeld indien de reiziger die het reisrecht gebruikt als vervoerbewijs een leeftijd heeft in de leeftijdscategorie 12 jaar t/m 18 jaar. 

8.17  Een reisrecht 12 t/m 18 jaar Dal is alleen een geldig vervoerbewijs tijdens de Daluren. Buiten de Daluren is een reisrecht 12 t/m 18 jaar Dal geen geldig vervoerbewijs. Dit betekent dat zowel de start als het einde van de reis gelegen moet zijn in de Daluren. Indien de reiziger de betreffende reis echter niet in de Daluren heeft kunnen afmaken door een vertraging van de NS-trein, dan levert een reisrecht 12 t/m 18 jaar Dal ook voor de door de vertraging veroorzaakte extra reistijd buiten de Daluren een geldig vervoerbewijs op. 

8.18  Het reisrecht 12 t/m 18 jaar Dal is alleen geldig bij NS en dus niet bij de andere Treinvervoerders. 

8.19  Het reisrecht 12 t/m 18 jaar Dal is alleen geldig in de 2e klas en dus niet in de 1ste klas. 

Aanvullende voorwaarden reisrecht Toeslag Intercity direct

8.20  Een reisrecht Toeslag Intercity direct geeft, in combinatie met een geldig regulier vervoerbewijs voor het betreffende traject, de reiziger het recht om een enkele reis te maken met (i) de Intercity direct over de HSL (Hogesnelheidslijn) traject tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal of vice versa, of (ii) de Intercity Brussel indien deze over de HSL (Hogesnelheidslijn) tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijdt (of vice versa). Op de vertrekborden op de perrons staat aangegeven of een toeslag vereist is. 

8.21  Een reisrecht Toeslag Intercity direct is alleen een geldig vervoerbewijs op de datum die op het reisrecht wordt vermeld. 

Aanvullende voorwaarden reisrecht Toeslag ICE

8.22  Een reisrecht Toeslag ICE geeft, in combinatie met een geldig regulier vervoerbewijs voor het betreffende traject, de reiziger het recht om een enkele reis met de ICE International binnen Nederland te reizen, op (een deel van) het traject Amsterdam-Utrecht-Arnhem of vice versa; 

8.23  Een reisrecht Toeslag ICE is alleen een geldig vervoerbewijs op de datum die op het reisrecht wordt vermeld. 

8.24 Bij gebruik van sommige reisproducten is geen aparte ICE Toeslag vereist. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden die op het betreffende reisproduct van toepassing zijn.

Aanvullende voorwaarden reisrecht Fietskaart Dal

8.25  Met een reisrecht Fietskaart Dal kan een reiziger een fiets meenemen tijdens de Daluren op de op het reisrecht ticket aangegeven datum. Onder fiets worden onder andere ook ligfietsen, tandems, elektrische fietsen en (gedemonteerde) racefietsen verstaan. 

8.26  De fiets dient de gehele reis op een speciaal daarvoor geschikt gemaakte plaats in de trein te worden gestald. Als de trein waarmee een reiziger wil reizen (bij uitzondering) geen speciale plek voor fietsen heeft, of indien er geen vrije plekken beschikbaar zijn, mag de reiziger de fiets niet meenemen. 

8.27  Het reisrecht ticket Fietskaart Dal is alleen geldig tijdens de op het reisrecht aangegeven periode, dat wil zeggen tijdens de Daluren (echter met uitzondering van Koningsdag) en in de maanden juli en augustus de gehele dag. Buiten deze periode is het niet toegestaan om een fiets in de trein mee te nemen. Dit betekent dat de Fietskaart Dal zowel tijdens de start als aan het einde van de reis geldig moet zijn. Indien een reiziger de betreffende reis echter niet tijdens de geldigheidsperiode heeft kunnen afmaken door een vertraging van de Treinvervoerder(s) waarbij het reisrecht Fietskaart Dal geldig is, dan is het reisrecht Fietskaart Dal ook geldig gedurende de door de vertraging veroorzaakte extra reistijd buiten de geldigheidsperiode. 

8.28  Een reisrecht Fietskaart Dal is alleen geldig in combinatie met een geldig regulier vervoerbewijs voor de reiziger op hetzelfde traject. 

8.29  Voor het meenemen van een ingeklapte vouwfiets of een fiets die gebruikt wordt als hulpmiddel is geen reisrecht Fietskaart Dal vereist. Een aangepaste fiets, ligfiets of tandem die de reiziger gebruikt vanwege een beperking mag de reiziger gratis meenemen conform het bepaalde in de Voorwaarden NS Reisassistentie (zie voorwaarden-ns-reisassistentie.pdf). 

Aanvullende voorwaarden reisrecht Dagkaart Hond

8.30  Met een reisrecht Dagkaart Hond kan een reiziger een hond meenemen in de trein op de op het opgenomen datum. 

8.31  De hond dient in de trein altijd aangelijnd te zijn. 

8.32  Een hond mag nooit een zitplaats innemen. 

8.33  Indien de reiziger vanwege een beperking wordt begeleid door een hond, is voor deze hond geen apart reisrecht Dagkaart Hond vereist, mits de hond een als zodanig herkenbare blinden- geleidehond (in opleiding) of hulphond (in opleiding) van de Stichting Hulphond Nederland is. 

8.34  Ook voor kleine honden is geen reisrecht Dagkaart Hond vereist, mits deze in een mand, tas, kooi of op schoot worden vervoerd. 

8.35 Een reisrecht Dagkaart Hond is alleen geldig in combinatie met een geldig regulier vervoerbewijs van de begeleider van de hond op hetzelfde traject en op dezelfde datum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

9 Uw verplichtingen

9.1  U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten. Meer in het bijzonder is het gebruik van geolocatie-informatie op het Ease2pay-platform voor uw eigen risico. U kunt geen rechten ontlenen aan de geolocatie die het Ease2pay-platform als uw geolocatie aangeeft. 

9.2  Bij gebruik van het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten houdt u zich aan alle (gebruiks)voorschriften en procedures die Ease2pay u oplegt. 

9.3  In het kader van de activatie van het Ease2pay-platform verschaft Ease2pay u toegangs- en/of identificatiecodes waarmee u toegang krijgt tot het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten. Deze toegangs- en/of identificatiecodes kunt u na activering wijzigen. Uw toegangs- en/of identificatiecodes zijn strikt persoonlijk, dient u vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden. 

9.4  U kunt zelf instellen of uw toegangs- en/of identificatiecodes steeds vereist zijn bij het inloggen en/of bij het uitvoeren van bepaalde transacties, inclusief eventueel daarbij geldende drempelbedragen. U bent zelf verantwoordelijk voor deze instellingen. Ease2pay is niet aansprakelijk voor eventuele ongeautoriseerde c.q. onwenselijke transacties als gevolg van uw instellingen als bedoeld in dit artikel 9.4. 

9.5  U staat ervoor in dat de door u aan Ease2pay verstrekte gegevens en informatie juist, actueel en volledig zijn. 

9.6  Indien u jonger dan 16 jaar bent, moet u toestemming hebben van een wettelijk vertegenwoordiger voor de activering en het gebruik van het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten. 

10 Weigering betaling/blokkering account

10.1 Ease2pay is gerechtigd zonder voorafgaande mededeling (de uitvoering van) een door u geïnitieerde betaling te weigeren, indien:

10.1.1  Ease2pay het vermoeden heeft dat u geen toestemming voor de betreffende betaling heeft gegeven;

10.1.2  Ease2pay vermoedt of weet dat er sprake is van fraude of misbruik;

10.1.3  Ease2pay vermoedt of weet dat de betreffende betaling in strijd is met geldende wet- en regelgeving;

10.1.4  u uw verplichtingen jegens Ease2pay uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet nakomt; of

10.1.5  Ease2pay anderszins gegronde redenen daartoe heeft.

Ease2pay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade van u als gevolg van een weigering als bedoeld in dit artikel 10.1.

10.2 In geval van (vermoed) misbruik van uw account, kan Ease2pay het betreffende account direct (al dan niet tijdelijk) blokkeren. Ease2pay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade van u als gevolg van deze blokkering. Alle schade en kosten als gevolg van onrechtmatig gebruik van het account, komen voor uw rekening, tenzij Ease2pay op grond van geldende wet- en regelgeving hiervoor aansprakelijk is.

11 Aanbod van Verkopers (anders dan Ease2pay-diensten)

11.1  Voor de afname en levering van producten en/of diensten van een Verkoper, gaat u een overeenkomst aan met de betreffende Verkoper. Op deze overeenkomst kunnen (algemene) voorwaarden van de betreffende Verkoper van toepassing zijn. Anders dan voor zover het de uitvoering van de Ease2pay-diensten betreft, is Ease2pay geen partij bij deze overeenkomst en is niet gehouden tot het leveren van enig product en/of enige dienst aan u in dat verband. Ease2pay is ook niet verantwoordelijk voor de juiste en/of tijdige levering van bedoelde producten en/of diensten aan u, noch is zij aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst tussen u en de Verkoper. Voor de betreffende Verkopers handelt Ease2pay als betaaldienstverlener. Ease2pay neemt voor deze Verkopers betalingen in ontvangst. Dit kunnen ook betalingen ten laste van uw Elektronisch Tegoed zijn. 

11.2  Voor bepaalde producten en/of diensten van Verkopers geldt dat u de overeenkomst met de betreffende Verkoper gedurende een wettelijk vastgestelde herroepingstermijn zonder opgave van redenen kunt beëindigen. Indien u dit herroepingsrecht heeft en daarvan gebruik wil maken, dan dient u zich hierover in direct contact te stellen met de betreffende Verkoper. 

11.3  U kan ten opzichte van Ease2pay geen aanspraken doen gelden voortvloeiend uit of verband houdend met de verwerving, inwisseling of anderszins van de door u bij Verkopers gespaarde c.q. verzamelde coupons, punten of andere loyalty items. Deze coupons, punten of andere loyalty items vertegenwoordigen geen enkele waarde in het economisch verkeer. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

12 Vergoedingen

12.1 Ease2pay kan een vergoeding in rekening brengen voor het gebruik van het Ease2pay-platform. De toepasselijke vergoeding wordt vermeld op de Ease2pay website (www.ease2pay.nl) en op het Ease2pay-platform. Ease2pay kan de verschuldigde vergoeding rechtstreeks ten laste brengen van het Elektronisch Tegoed.

12.2 Voor bepaalde (onderdelen van de) Ease2pay-diensten kan u een transactievergoeding verschuldigd zijn. De toepasselijke transactievergoedingen worden vermeld op het Ease2pay-platform. Betaling van een toepasselijke transactievergoeding vindt plaats via de Ease2pay functionaliteit gelijktijdig met het afnemen van (het betreffende onderdeel van) de betreffende Ease2pay-diensten.

13 Stichting Derdengelden

13.1  De Stichting Derdengelden treedt op als een door Ease2pay aangewezen bewaarder van derdengelden en beheerder van de derdengeldenrekening van Ease2pay. In opdracht van Ease2pay bewaart de Stichting Derdengelden ook het Elektronisch Tegoed en voert de Stichting Derdengelden (door)betalingen uit. U geeft volmacht aan Ease2pay en de Stichting Derdengelden om betalingen namens u in ontvangst te nemen en betalingen namens u te verrichten. 

13.2  Betaalt de Stichting Derdengelden ten laste van uw Elektronisch Tegoed Verkopers, dan vermindert uw vordering op Ease2pay met een gelijk bedrag. 

13.3  Voor zover nodig, machtigt u de Stichting Derdengelden hierbij onherroepelijk: 

  • 13.3.1  enige vergoedingen namens Ease2pay te incasseren; 
  • 13.3.2  betalingen te verrichten waartoe u opdracht geeft of waartoe u verplicht bent. 

13.4  De Stichting Derdengelden neemt bij de uitoefening van haar taken de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt naar beste vermogen rekening met uw gerechtvaardigde belangen.

13.5  Ease2pay sluit namens en ten behoeve van de Stichting Derdengelden iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van de Stichting Derdengelden uit. De Stichting Derdengelden en u hebben geen contractuele relatie. Ten aanzien van het Elektronisch Tegoed heeft u slechts vorderingen op Ease2pay. 

14 Geheimhouding en privacy

14.1  Ease2pay zal alle persoonlijke informatie en gegevens die zij van u in het kader van de Overeenkomst verkrijgt als vertrouwelijk behandelen en zorgvuldig verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Ease2pay 

14.2  Voor meer informatie over de wijze waarop Ease2pay uw persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij naar de Ease2pay Privacy Policy (www.ease2pay.nl/privacy). 

15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Ease2pay-platform (inclusief Ease2pay app) en de Ease2pay-diensten berusten uitsluitend bij Ease2pay en/of haar licentiegevers. 

15.2  Ease2pay verleent u voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om het Ease2pay-platform (inclusief Ease2pay app) en de Ease2pay-diensten voor persoonlijk gebruik te gebruiken voor de handelingen waartoe deze bedoeld zijn, een en ander uitsluitend zoals medegedeeld door Ease2pay aan u. 

16 Garantie en aansprakelijkheid

16.1  Ease2pay zal zich ervoor inspannen dat het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten zonder storingen en fouten functioneren. Ease2pay garandeert echter niet dat: 

  • 16.1.1  het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten continu beschikbaar zullen zijn; 
  • 16.1.2  storingen, fouten of dataverlies zullen uitblijven; en 
  • 16.1.3  alle via het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten beschikbare informatie en gegevens, waaronder mede begrepen het saldo van het Elektronisch Tegoed alsmede uw transactiehistorie, steeds juist of actueel zijn. 

16.2  Ease2pay is niet verplicht de via het Ease2pay-platform verstrekte informatie over het aanbod aan producten en/of diensten van Verkopers te controleren. Ease2pay staat niet in voor de kwaliteit, juistheid, volledigheid en/of rechtmatigheid van bedoelde informatie, noch van bedoeld aanbod aan producten en/of diensten. 

16.3  Ease2pay is niet aansprakelijk voor enige schade die u of een derde mocht lijden als gevolg van of voortvloeiend uit: 

  • 16.3.1  het gebruik van het Ease2pay-platform en/of de Ease2pay-diensten; 
  • 16.3.2  onjuistheden en/of niet-beschikbaarheid met betrekking tot het Ease2pay-platform en/of de Ease2pay-diensten; en/of 
  • 16.3.3  door Verkopers verstrekte informatie over hun aanbod aan producten en/of diensten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ease2pay.

16.4 De bepalingen van dit artikel 16 laten de wettelijke rechten van u op schadevergoeding onverlet. 

17 Beëindiging

17.1  U kunt te allen tijde de Overeenkomst beëindigen door uw account via het Ease2pay-platform te verwijderen of een verzoek daartoe via het contactformulier op www. ease2pay.nl/support in te dienen. 

17.2  Ease2pay kan de Overeenkomst beëindigen door u via het Ease2pay-platform een bericht te sturen of door een e-mail te sturen naar het bij Ease2pay bekende e-mailadres van u, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien uw account één jaar inactief is, dat wil zeggen dat u gedurende deze periode geen gebruik van het Ease2pay-platform heeft gemaakt, geldt voor Ease2pay geen opzegtermijn om de Overeenkomst met u te beëindigen. 

17.3  Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar de aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de Overeenkomst blijven onverkort in stand voor u. 

18 Restitutie Elektronisch Tegoed

18.1  Gedurende de Overeenkomst en tot twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst heeft u recht op kosteloze restitutie van het Elektronisch Tegoed. U dient dit zelf te doen door optie ‘Terugboeken’ in de app te gebruiken. Ease2pay zal het Elektronisch Tegoed vervolgens overmaken naar uw rekeningnummer, welke op de terugboekpagina in de app ook getoond wordt. Restitutie kan alleen plaatsvinden op een Nederlands rekeningnummer. 

18.2  Na verloop van een periode van twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst, zal Ease2pay het Elektronisch Tegoed overmaken naar het rekeningnummer dat u hiervoor heeft opgegeven, bij gebreke waarvan uw bij Ease2pay laatst bekende rekeningnummer zal worden gehanteerd. Voor de uitbetaling als bedoeld in dit artikel 18.2 zal Ease2pay een restitutievergoeding aan u in rekening brengen. De toepasselijke vergoeding wordt vermeld op de Ease2pay website (www.ease2pay.nl). Uitbetaling van het Elektronisch Tegoed met een actueel saldo minder dan de toepasselijke restitutievergoeding is daarom niet mogelijk. Indien het resterende Elektronisch Tegoed meer bedraagt dan de toepasselijke restitutievergoeding, dan maakt Ease2pay het actuele saldo na aftrek van de restitutievergoeding over naar uw rekeningnummer. Restitutie kan alleen plaatsvinden op een Nederlands rekeningnummer. Indien geen rekeningnummer van u bekend is waarop restitutie kan plaatsvinden of het resterende Elektronisch tegoed minder bedraagt dan de toepasselijke restitutievergoeding, zal Ease2pay vanaf twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst administratiekosten van EUR 0,50 per maand aan u in rekening brengen voor het aanhouden van uw Elektronisch Tegoed. Ease2pay zal deze administratiekosten maandelijks in mindering brengen op het actuele saldo van uw Elektronisch Tegoed totdat het saldo EUR 0 bedraagt. 

19 Klachtenregeling

19.1  Indien u een klacht over de Ease2pay-diensten bij Ease2pay wenst te melden, dan dient u de klacht zo volledig mogelijk te melden via het emailadres servicedesk@ease2pay.nl. Een conform dit artikel gemelde klacht wordt binnen 30 dagen na ontvangst behandeld. 

19.2  Indien u een klacht heeft over een product of dienst van een Verkoper, dan dient u de klacht rechtstreeks bij de betreffende Verkoper in te dienen. Ease2pay is niet gehouden om inhoudelijk te reageren op klachten met betrekking tot (informatie over) producten en/of diensten die door Verkopers via het Ease2pay-platform worden aangeboden. 

20 Slotbepalingen

20.1  Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ”schriftelijk” wordt daaronder ook communicatie per email en communicatie via het Ease2pay-platform verstaan, tenzij de wet anders voorschrijft. 

20.2  Tegenover u strekt de administratie van Ease2pay en/of de Stichting Derdengelden tot volledig bewijs. Bij twijfel over de inhoud van een kennisgeving, is de inhoud van het door Ease2pay en/of de Stichting Derdengelden verzonden c.q. ontvangen kennisgeving bepalend. 

20.3  Ease2pay kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaken van diensten van derden. 

20.4  Ease2pay mag haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst overdragen door middel van contracts- en schuldoverneming. U verleent hierbij uw medewerking en instemming voor een dergelijke overdracht. Ease2pay zal u schriftelijk informeren over een contracts- en/of schuldoverneming. 

20.5  De Algemene Voorwaarden bevatten derdenbedingen ten behoeve van de Stichting Derdengelden, waarmee u uitdrukkelijk instemt. 

21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1  Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

21.2  Geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

nl_NLNL